มูลนิธิปิดทองหลังพระ ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สร้างความสามัคคี แก้ปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชุมชนจังหวัดพะเยา
โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ เป็นการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ในพื้นที่บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและแหล่งรายได้ที่สุจริต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดปัญหายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงรายเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) กำหนดให้นำการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์ของพระราชามาเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รับผิดชอบด้านการสร้างคนและระบบการพัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา 19 อำเภอ 119 ตำบล มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการภายในกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่จริงและฝึกปฏิบัติ รวม 11,441 คน จาก 165 องค์กรปกครองท้องถิ่น
การนำความรู้ไปปฏิบัติทำให้เกิดโครงการพัฒนาระบบน้ำในพื้นที่ 57 โครงการ มีผู้รับประโยชน์ 15,363 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 19,563 ไร่ในปี 2563 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ได้ขอให้สถาบันฯ ดำเนินโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พชร.) เพื่อสร้างต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัด ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่  1. บ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  2. บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  3. บ้านห้วยสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา