เกษตรกรเฮ..! จุรินทร์ เสนอ ครม.เห็นชอบ จ่ายเงินค่าบริหารและพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท 4.6 ล้านครัวเรือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแล้ว

วันนี้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ VDO Conference นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มกรอบวงวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวมทั้งสิ้น 28,046 ล้านบาท จากที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพและผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่ 18 มิย.63 วงเงิน 56,093 ล้านบาท เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติในหลักการจัดสรรวงเงินจ่ายขาดก่อนในเบื้องต้นก่อน ไร่ละ 500 บาท โดย ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 4.645 ล้านครัวเรือน วงเงิน 26,756 ล้านบาท

วันนี้ ครม.ได้อนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออีกไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอ ซึ่งรวมเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกร อีกจำนวน 28,046 ล้านบาท

ที่มา มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข