วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 จังหวัดพะเยาจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมอำเภอจุนโดยมีนายบำรุง สังข์ รองผูว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด นายนฤมิต สมัคร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน มีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเข้าร่วมงาน มีเกษตรกรสนใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก