วันที่ 2 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา 10.30 น. นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.อัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์​ลิ้นจี่​ห้วย​ป่ากล้วย​ ตำบลเจริญ​ราษฎร์​ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา การุณย์ มะโนใจ | Facebook