วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้กับอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา