วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดนิทรรศการพาวิลเลี่ยนสร้างการรับรู้งานมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 )โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมขัวศิลปะ ตลอดจนศิลปินสมาคมขัวศิลปะเชียงราย เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ บูธนิทรรศการพาวิลเลียนร่วมสมัยเชียงรายเมืองศิลปะ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2566

การจัดงานนิทรรศการพาวิลเลี่ยนในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ) เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงราย และการสร้างกระแสการรับรู้ ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม เลือกจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นจังหวัดที่ 3 ของประเทศไทย ต่อจากจังหวัดกระบี่ และนครราชสีมา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความพร้อมต่อการจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ(Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) และยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินในจังหวัดเขียงรายได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปะในทุกสาขาอย่างเต็มรูปแบบ สามารถแสดงศักยภาพการสร้างสรรค์งานศิลปะ สร้างการรับรู้ในคุณค่าของงานศิลปะต่อเวทีโลก รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชาวเชียงรายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างยั่งยืนต่อไป

ภายในนิทรรศการ มีการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเชียงราย นิทรรศการสร้างการรับรู้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ) ตลอดจนการสาธิตและจำหน่ายผลงานด้านศิลปะ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 )