วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายการุณย ์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นเกียรติและพบปะกับหมอดินอาสา ตามโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งจะคัดเลือกจากอาสาสมัครของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหมู่บ้าน