วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village)เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับราษฎรหมู่ที่ 2 บ้านปงสนุก ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จัดเวทีกิจกรรมส่งเสริมวิถี การดำรงชีวิตโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางดำเนินชีวิต บริหารจัดการชีวิตครัวเรือน วิเคราะห์ตนเอง การส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน มีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ร่วมจัดเวที