จังหวัดพะเยาโดยอำเภอเชียงม่วนร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์   บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเชียงม่วน อย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายคเณศ   คำนนท์  นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และคณะในการ จัดประชุมเพื่อจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social ) ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคม ฯ และ 7 ภาคีเครือข่าย รวมทังหมด 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน 26 ชุมชน จำนวน 100 คนในการนี้นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอ นางวนิดา  สิงแก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ