วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และทีมงาน ร่วมประชุมกับ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) เรื่องข้อตกลงการรับซื้อข้าวหอมมะลิตามโครงการพะเยาโมเดล ปีการผลิต 2563/64 ร่วมกับผู้แทนจากสหกรณ์ /หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายศุภฤกษ์ เอี่ยมลออ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา