วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณให้แด่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเย็น หมู่ 14 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเย็น หมู่ 14 ตำบลแม่ลาว ได้ดำเนินกิจกรรมการแปรรูปน้ำพริกตาแดง น้ำพริกเผาลำไย น้ำพริกข่า และการปลูกพืชผักสวนครัว ส่งผลให้สมาชิกมีอาชีพเสริม สร้างรายได้หลังจากว่างเว้นจากการทำการเกษตร และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อีกด้วย