จรัส สุทธิกุลบุตร” ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา เป็นนักธุรกิจ เป็นบุคคลสำคัญซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาในห้วงระยะเวลาหลายสิบปีผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ วิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาของเขาจึงน่าสนใจ แนวคิดเรื่อง Phayao wellness อ่านว่า พะเยา เวลเนส หรือพะเยาเมืองแห่งสุขภาพ  เป็นแนวทางที่ภาครัฐ เอกชน ประชาชน กำลังมุ่งมั่นผลักดันยกระดับเพื่อพะเยาจะเป็นเมืองแห่งการดูแลสุขภาพสำหรับคนทุกชาติทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมภาคการเกษตร ข้าวเพื่อสุขภาพและของฝากประจำท้องถิ่น  Phayao wellness เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนลองชมทัศนะของ นายจรัส สุทธิกุลบุตร”