พิ บู ล ศั ก ดิ์ ล ะ ค ร พ ล : บ ท ก วี

157

ฟ้ า ยั ง มี ที่ ว่ า ง ใ ห้ เ ธ อ ว า ด

ธรรมชาติยังบรรเลงบทเพลงหวาน

มีเรื่องราวที่เอื้อให้ใจเบิกบาน

ฟังสิลมขานเพรียกเรียกชื่อเธอ

   

เดินออกมาสิคนเศร้า กล้าก้าวย่าง

ฟากฟ้ากว้าง แรรุ้งฝัน ปันเสมอ

ฝันให้ไกล ปลายรุ้งโพ้น ค้นให้เจอ

อย่าเพียงเพ้อฝันเปลี่ยว อย่างเดียวดาย  

 

สิ้นฤดูบุปผาย่อมราร่วง มัวแต่ห่วง

ประเดี๋ยวหอม ก็ห่างหาย

เกิดเป็นคนต้องกล้า กู่ท้าทาย

ฝืนชะตา หาความหมาย ให้กับมัน  

 

เช็ดน้ำตาเถิดคนเหงา อย่าเศร้าสร้อย

รักจะคอยเคียงข้าง ร่วมทางฝัน

ดู สิ.. ม ว ล บุ ป ผ า ล ด า วั ล ย์

มี ม า ก พ อ แบ่ ง ปั น ค น ทุ ก ค น    

พิ บู ล ศั ก ดิ์ ล ะ ค ร พ ล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  

บทกวีชุด ปลอบโยนดวงใจ ขาดตลาดไปนานแล้ว ตอนนี้ จะกลับมาพิมพ์ใหม่ ในรูปแบบดิจิตอล New Normal ทีละกลอน ทีละกาพย์ ที่ละภาพ ทีละพจน์ เฉพาะแฟนพันธ์แท้ ของกวีเท่านั้น ดีไหม ดีไหม…(ขอความเห็น)