พิ บู ล ศั ก ดิ์ ล ค ร พ ล : บ ท ก วี

  1143

  ฟ้ า ยั ง มี ที่ ว่ า ง ใ ห้ เ ธ อ ว า ด

  ธรรมชาติยังบรรเลงบทเพลงหวาน

  มีเรื่องราวที่เอื้อให้ใจเบิกบาน

  ฟังสิลมขานเพรียกเรียกชื่อเธอ

     

  เดินออกมาสิคนเศร้า กล้าก้าวย่าง

  ฟากฟ้ากว้าง แรรุ้งฝัน ปันเสมอ

  ฝันให้ไกล ปลายรุ้งโพ้น ค้นให้เจอ

  อย่าเพียงเพ้อฝันเปลี่ยว อย่างเดียวดาย  

   

  สิ้นฤดูบุปผาย่อมราร่วง มัวแต่ห่วง

  ประเดี๋ยวหอม ก็ห่างหาย

  เกิดเป็นคนต้องกล้า กู่ท้าทาย

  ฝืนชะตา หาความหมาย ให้กับมัน  

   

  เช็ดน้ำตาเถิดคนเหงา อย่าเศร้าสร้อย

  รักจะคอยเคียงข้าง ร่วมทางฝัน

  ดู สิ.. ม ว ล บุ ป ผ า ล ด า วั ล ย์

  มี ม า ก พ อ แบ่ ง ปั น ค น ทุ ก ค น    

  พิ บู ล ศั ก ดิ์ ล ค ร พ ล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  

  บทกวีชุด ปลอบโยนดวงใจ ขาดตลาดไปนานแล้ว ตอนนี้ จะกลับมาพิมพ์ใหม่ ในรูปแบบดิจิตอล New Normal ทีละกลอน ทีละกาพย์ ที่ละภาพ ทีละพจน์ เฉพาะแฟนพันธ์แท้ ของกวีเท่านั้น ดีไหม ดีไหม…(ขอความเห็น)