วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการฯ ติดตามการดำเนินงานสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอเชียงม่วน นายสุเมธี คำลือ นายกเทศบาลตำบลเชียงม่วน ให้การต้อนรับ ณ ห้องภูปอ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ให้ข้อมูลรายละเอียดผลตอบแทนการปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่ได้จากการเก็บกักน้ำของฝายทั้ง 4 ตัวที่สร้างแล้วเสร็จ สามารถคืนทุนภายได้ปีเดียว และสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจนได้เป็นอย่างดี