รุกเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน

2122

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุกเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนยุคใหม่ ให้ความรู้ เพิ่มโอกาสทำกิน เพื่อให้ชุมชนสามารถขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตนเองผ่านตลาดออนไลน์ และจัดส่งสินค้าผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์ไทย โดยในปีนี้เปิดศูนย์ดิจิทัลฯแล้วจำนวน 250 แห่ง ตั้งเป้าปี 2564 เปิดศูนย์เพิ่มอีก 250 แห่ง ทั่วประเทศ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนยุคใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าห้องวางคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนครบวงจรใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯคอยสนับสนุน ศูนย์ดิจิทัลจะถูกเสริมด้วยเครือข่าย WiFi ของ CAT และ TOT พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถขายผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นตนเองผ่านตลาดออนไลน์ โดยสินค้าทั่วประเทศผ่านระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย โดยศูนย์ดิจิทัลมีทั้งจุดเดิม โรงเรียน บ้านผู้นำชุมชน มุ่งเน้นศูนย์รวมของชุมชน ได้แก่ วัด มัสยิด ทางกระทรวงฯ