ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ตรวจเยี่ยมสวนลิ้นจี่ปลอดสารพิษ ตามมาตรฐาน SDGSPGS

1069

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นตรวจเยี่ยมสวนลิ้นจี่ปลอดสารพิษ ตามมาตรฐาน SDGsPGS จากแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานจังหวัดพะเยา เป็นลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคเหนือ สนับสนุนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้เป็นชุมชนนวัตกรรม หนึ่งของงานวิจัยชุด การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา สู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับงบประมาณงานวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) โดยมีเกษตรกลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วยผู้ร่วมกลุ่มโครงการบนพื้นที่ประมาณ 100 กว่าไร่