ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุวเกษตรกรสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุวเกษตรกรสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้มีความรู้ทักษะด้านการเกษตร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ฝึกการทำงานแบบมีส่วนร่วม ฝึกความเป็นผู้นำ และสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรของจังหวัดพะเยา ซึ่งยุวเกษตรกรคือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 – 25 ปี ที่มีความสนใจด้านการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้งเป็น”กลุ่มยุวเกษตรกร” 

โดยมีองค์ประกอบได้แก่

(1) สมาชิกยุวเกษตรกร

(2) คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร

(3) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร

(4) งานกิจกรรมของกลุ่มยุเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร งานเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานจิตอาสา สาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องหมายของยุวเกษตรกรไทย คือใบโคลเวอร์(สีเขียว) มี 4 แฉกในแต่ละแฉกบรรจุตัวอักษร “ก” (สีขาว) ไว้ตรงกลาง ได้แก่ “เกศ” คือ”การฝึกสมอง” “กมล”คือ”การฝึกใจ” “กร”คือ”การฝึกใช้มือ” “กาย”คือ”การฝึกพลานามัย”

มติประจำใจของยุวเกษตรกร มี 2 ประการ ได้แก่ (1) “เรียนจากการทำจริง”(Learning by doing) และ (2) “จะทำให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด” (To make the best better) ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดพะเยามีกลุ่มยุวเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ในการกำกับดูแล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 กลุ่ม และในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มียุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร จาก 9 สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ครู อาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เข้าร่วมการสัมมนา รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน

โดยมีว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา กล่าวต้อนรับ และ นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ,ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ สาขางานพืชศาสตร์ ,อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ,ศูนย์การเรียนรู้งานฟาร์มสัตวศาสตร์ ,ศูนย์การเรียนรู้งานฟาร์มประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา