ขอบคุณ

คิดว่าฟ้าคงได้ยินดินบอกรัก

รู้เถิดฟ้าดินประจักษ์ในรักอุ่น

ซึ้งเถิดฟ้าดินรู้ค่าฟ้าการุณ

หยาดน้ำใจฟ้าเจือจุนดินจดจำ

บริสุทธิ์ผุดผาดสะอาดใส

ฟังสิเพลงพฤกษ์ไพรบรรเลงร่ำ

ชมเถิดปวงดอกไม้จะร่ายรำ

เพื่อแทนใจแทนคำว่า ขอบคุณ

ภาพ : เส้นสด กลอน : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

Saksiri Meesomsueb | Facebook