ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

ต้นไม้ ยังประโยชน์ไปตามมีตามเป็น
ยืนหายใจอยู่ยังที่ เกื้อกูลโลกสรรพชีวิต
มนุษย์เคลื่อนที่ ทำโน่นทำนี่
ยิ่งทำยิ่งล้นเกิน โลกยิ่งยุ่งยาก