วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566  นายนฤมิต  สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์  พุทธสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานกษตรจังหวัดพะเยา และนางสาวนริสรา  กาวิวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  เข้าร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาความรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์กับแหล่งผลิตอื่น(ภาคตะวันออก) ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการศึกษาดูงาน ซึ่งในการศึกษาดูงานมีแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย ดำเนินการถ่ายทอด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ