สังคมใบพัด

หวังวุฒิภาวะประเทศชาติ

ยามวิปลาสวิปริตวิกฤตสมัย

สัจจะคือที่ว่าง สร้างแกนกลางให้เกาะกุม

ปัญญาประกอบดุม ทรงภูมิธรรมเป็นกำลัง

ใบพัดคือฝั่งฝ่าย ปลายตรงข้ามอันหมุนคลั่ง

แรงดุมจะดึงรั้ง ยามวิปริตวิกฤตกลี

สู้แรงหนีศูนย์กลาง ใบพัดคว้างฟุ้งฝุ่นคลี

อคติทิฏฐิทวี แห่งฝั่งฝ่ายปลายใบพัด

ดี ชั่ว ถูก ผิด จริง เท็จ ยุติธรรม อยุติธรรม แกว่งกวัด

ดุมคงยงอยู่หยัด โดยหนักแน่นกุมแกนกลาง

สลัดพัดพรากไป ซึ่งสิ่งไร้ค่าระคาง

สติปัญญาสร้าง มวลเนื้อดุมกุมสมดุล

ดุมพ่ายแกนในหัก กังหันจักแหลกเป็นจุล

สังคมใบพัดหมุน สู้แรงหนีศูนย์กลางเทอญ

13 ก.ค.2566

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ บทกวี