วันที่ 22 กันยายน 2566 นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายบรรเจิด คำก๋อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธัญญาลักษณ์ พุทธสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์ โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการสินค้าเกษตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้รับผิดชอบงานภารกิจด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และยกระดับขีดความสามารถในการสร้างมุมมองทางนโยบาย วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบครบวงจร และพัฒนาภาวะผู้นำการส่งเสริมการเกษตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักจัดการสินค้าเกษตรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาทางการส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการแผนงานโครงการแบบครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านส่งเสริมการเกษตรในระดับประเทศและเชิงพื้นที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพัฒนาการเกษตร มูลค่าสูง และการเกษตร ที่ยั่งยืนของประเทศให้การเติบโตอย่างมั่นคง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน