รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทสารคดี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  “หยดน้ำที่หายไป”  สารคดีเชิงสืบสวนค้นความจริงกับปริศนาการหายไปของน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ เรื่อง/ภาพ ทรงวุฒิ จันธิมา (กระจอกชัย) สารคดีแบ่งเป็น ๕ บท เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ บนดินแดนทิศใต้จังหวัดน่าน อันเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ บัดนี้หลายปัญหาถูกคลี่คลาย ประวัติศาสตร์บทต่อไปมอบให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้บันทึก