วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายอนุพนธ์ มูลตุ้ย เกษตรอำเภอปง มอบให้นางสาวสุภาพร วงค์พุฒ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกมันสำปะหลัง ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อติดตามผลกระทบของมันสำปะหลังที่มาจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา