วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสิรภัทร บุญปั๋น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางพัฒนา แสนโข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GAP แปลงผลิตพืชมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ชนิดพืช ลำไย เพื่อรองรับหน่วยประเมินรับรองมาตรฐานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจประเมินแปลง ณ ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ภายใต้ระบบมาตรฐานการผลิต GAP