วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสิรภัทร บุญปั๋น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี) ตามงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.อัญชลี ปัญญากวาว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กรมการข้าว เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย

การอบรมถ่ายทอดในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน รวมถึงการจัดการ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เองตลอดระบบการผลิต ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงผลิตของครัวเรือนต่อไป