วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสิรภัทร บุญปั๋น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการจัดกิจกรรมทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพโดยการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี) ตามงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เกษตรกรเป้าหมาย จากตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 40 ราย

กิจกรรมการทำแปลงสาธิตในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในแปลงสาธิต โดยมุ่งเน้นขั้นตอนการผลิตตลอดกระบวนการ ได้แก่ การเตรียมแปลงที่เหมาะสมสำหรับทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว, การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ทดสอบความงอก การคัดพันธุ์ปน, ฝึกปฏิบัติการวางระยะปลูก, การปฏิบัติที่ดีในแปลงเมล็ดพันธุ์, การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดี และการฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคในแปลงข้าวเมล็ดพันธุ์ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงผลิตของครัวเรือนต่อไป