วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นายเกตชัย มานะ ประธานศพก.และนายเกษม ดาวดึงษ์ ประธานแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพตำบลบ้านมาง ให้การต้อนรับเกษตรกรจากตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา ที่มาศึกษาดูงานGAP และการผลิตลำไยนอกฤดู ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา และสวนนายนิคม จันทร์แดง บ้านบ่อตอง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน