วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสิงห์ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรในศพก.และดูแปลงการผลิตลำไยนอกฤดู

การุณย์ มะโนใจ | Facebook