“นายวีระกร คำประกอบ” รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เร่งเดินหน้าศึกษาจุดก่อสร้างตามโครงการสร้างฝายลุ่มน้ำยมจำนวน 10 แห่ง เผยกรมชลประทานเตรียมฟ้องร้องยกเลิกสัญญารับเหมาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อำเภอเชียงม่วน เหตุผู้รับเหมาบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างล่าช้าเพราะปัญหาการเงิน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย นายวีระกร คำประกอบ และคณะ ศึกษาดูงานและร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

นายวีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการ ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การสร้างฝายเป็นหนึ่งในนโยบายการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝนแล้ง ลักษณะของฝายเป็นประตูระบายน้ำ มีความจุน้ำ 10 ล้านลูกบาตรเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามจุดเหมาะสม ตั้งแต่พื้นที่จังหวัดพะเยาถึงจังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 จุด รองรับน้ำได้จำนวน 200 ล้านลูกบาตรเมตร เพื่อลดความเร็วของน้ำ หากปล่อยน้ำหรือพร่องน้ำ ปริมาณก็จะไม่ท่วมถึงบ้านเรือนของประชาชน

นอกจากโครงการสร้างฝายยังมีโครงการขุดลอกแม่น้ำยมเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ ส่วนการปล่อยน้ำหรือพร่องน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วมหรือพายุ ยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมบ้านเรือนราษฎรแต่อาจจะท่วมพื้นที่ไร่นาเป็นเวลา 1-2 วัน ซึ่งนับว่าไม่เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร ทั้งนี้จะมีการศึกษาว่าบริเวณก่อสร้างฝายควรอยู่จุดไหน เมื่อเกิดพายุน้ำจะท่วมมาก เมื่อดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จในช่วงปี 2569 จะเริ่มก่อสร้างโครงการปี 2571-2572

ส่วนปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ล่าช้า เกิดจากปัญหาด้านการเงินของผู้รับเหมา บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) โครงการหลายแห่งไม่สามารถสร้างให้ทันเสร็จตามกรอบระยะเวลาทางกรมชลประทานจึงทำเรื่องฟ้องร้องยกเลิกสัญญาเพื่อจะนำเงินงบประมาณกลับมาทำโครงการ

ชลประทานชี้แจงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปี้หยุดชะงัก