กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดรับสมัครอาสาสมัครดิจิทัล อำเภอละ 1 คน ทำหน้าที่ช่วยเหลือคนท้องถิ่นในการใช้งานดิจิทัลอย่างถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสให้ประชาชน ตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตอาสาและความสนใจด้านดิจิทัล เป็นตัวแทนช่วยเหลือผู้คนในท้องถิ่น ให้คำแนะนำภารกิจสำคัญของกระทรวงฯซึ่งดำเนินการในพื้นที่ และการใช้งานด้านดิจิทัลอย่างถูกต้อง
โดย “อาสาสมัครดิจิทัล” ต้องรับทราบภารกิจและโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่จะดำเนินการในท้องถิ่นของตนเองและต้องสามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมทั้งใช้ช่องทางต่างๆเพื่อประสานงาน และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง พร้อมความสามารถด้านดิจิทัลต่างๆ อาทิ การรู้เท่าทันดิจิทัล การใช้ดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น รวมถึงการปรับใช้ดิจิทัลให้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ในขณะนี้เริ่มมีการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัลไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 880 คน ใน 878 อำเภอทั่วประเทศ พี่น้องประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดของ อสด. ทางเว็บไซต์ http://tdv.netpracharat.com/

แนวทางการดำเนินการสร้างเครือข่าย อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)

  1. สร้างเครือข่าย อสด. ระดับหมู่บ้าน: แกนนำ อสด. แต่ละอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม / ประชุม เพื่อสร้างเครือข่าย อสด. ทั้งนี้ อาจผนวกเข้ากับกิจกรรมส/การประชุมที่มีอยู่เดิม เช่น การประชุมรายเดือน การออกพื้นที่ (โดยไม่ต้องจัดกิจกรรมใหม่ขึ้น)
  2. แนะนำความรู้ อสด. แกนนำ อสด. แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ อสด. แก่เครือข่าย พร้อมทั้งให้ดาวน์โหลดและสอนการใช้งานแอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล
  3. ส่งหลักฐาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

– เพิ่มกิจกรรมที่เข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล ในหัวข้อ “ข่าวสารอาสา”

– ถ่ายภาพการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสำเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแคปหน้าจอการโพสต์กิจกรรม

– ส่งหลักฐานการดำเนินงานเป็นรายอำเภอ โดยแนบเอกสารผ่านแอปพลิเคชันอาสาสมัครดิจิทัล ตั้งแต่บัดนี้ – มกราคม 2564

หมายเหตุ: งบประมาณตอบแทนแกนนำ อสด. อำเภอละ 1,000 บาท (จ่ายเงินเมื่อส่งผลงานและหลักฐานแล้ว) และประชาชนที่เป็นเครือข่ายสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ แต่หากมีกิจกรรมที่ต้องการเผยแพร่ในแอปพลิเคชันฯ ต้องส่งให้แกนนำอสด. เป็นผู้เผยแพร่ในหัวข้อ “ข่าวสารอาสา”