วันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ โดย นายดนัย ตรวจงูเหลือม เกษตรอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา (คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. OSS พะเยา) คุณนราศักดิ์ รังสรรค์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดพะเยา เปิดเวทีบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ Young Smart Farmer ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ กิจกรรมมีการแนะนำการให้บริการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยพะเยา และสสว. OSS พะเยา โดยมีประมงอำเภอเชียงคำ วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ที่สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเชียงคำ ณ ศาลาอเนกประสงค์สำนักงานเกษตร อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา