วันที่ 21 กันยายน 2566 นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชัชวาลย์ กลไกล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการผลิตพืชในช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอันเนื่องมาจากปรากฎการณ์เอลนีโญ สร้างความร่วมมือในการวางแผนใช้น้ำ การเพาะปลูกพืช และจัดการผลผลิต โดยมีเกษตรกรเป้าหมายผู้ผลิตพืชในฤดูแล้งเข้าร่วม 25 คน