ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนการทำเกษตรอินทรีย์ในแง่มุมต่างๆจากเกษตรกรทั่วประเทศผ่าน เวทีสาธารณะ “องค์ความรู้ในการจัดการศัตรูพืชโดยไม่พึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่าน Zoom Meeting สามารถดูกำหนดการและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตาม QR Code สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา | Phayao | Facebook