#หอการค้าจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนภาคเอกชน ร่วมกับ ททท.เชียงราย สำรวจแหล่งท่องเที่ยวซิตี้ทัวร์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ก่อนเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเพื่อเพิ่มมิติของการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาและร่วมพูดคุยในเรื่องมาตรฐาน SHA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้มาตรฐานในสถานประกอบการ ซึ่งทาง ททท.จะมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเทศบาลเมืองพะเยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุน ร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมนั่งรถไฟฟ้า โดยมีประธานหอการค้า ประธานYEC ผอ.ทกจ. สมาคมท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยว และงานพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพะเยา แอ่วพะเยาปลอดภัย ผ่านเส้นทาง เส้นทางท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา อนุสาวรีย์พญางำเมือง ชุมชนสันแกลบดำ ศูนย์เรียนรู้โฮงเฮียนวิถีชุมชนประมงพื้นบ้านสันแกลบดำ วัดศรีโคมคำ,ศาลากลางน้ำ วัดศรีอุโมงค์คำ, วัดพระเจ้าล้านตื้อ ศาลหลักเมือง ชอปปิ้งของฝากปลาส้มลือชื่อ และผ้าเมือง ทานกลางวันร้านฮิมต้า ผักปลอดสาร อาหารเหนืออร่อย รถรางนั่งฟรี เริ่ม 09.30-11.30 น. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนั่งรถรางไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพะเยา 054.483908