เหนือกฎหมาย : ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ บทกวี

เราคือนักกฎหมา-
ย อมสัตยาหากล้ำกลืน
ยืนหยัดในจุดยืน
ยืนแน่วนิ่งอยู่วงใน
ความจริงอยู่ใจกลาง
ระหว่างกลหมุนวนไป
สัจจาประจักษ์ใจ
ให้สองข้างหมุนตีความ
ตีควายตายกี่ตัว
ตีวัววายตกตายตาม
กฎหมายใช่หมายทราม
ความหมายหมดตามกดหมาย
ตามตีทีละตัว
ทั้งความวัวและความควาย
ความวัวไม่ทันหาย
ความควายตามความตายมา
กฎหมายจึงกลายหมด
เมื่อทรยศสัตยา
กฎหมายกลายกฎหมา-
ย อมนุษย์หมุนยุติธรรม
กฎหมา-ย อมอย่าคาย
ไม่ถ่มคืนไม่กลืนกล้ำ
หากคือมโนนำ
ดีงามจริงสิ่งไม่ตาย
เราคือนักกฏหมา-
ยอสัจจาตราบวางวาย
มโนธรรมเหนือกฎหมาย
ความวัวควายกลายปล่อยวาง
บริกรเพื่อบริบาล
บริการจากใจกลาง
กลางใจอันกระจ่าง
เหนือกฎหมายกลางใบพัด
คือใจถือสัจจาใช่อาวุธ
เพื่อยุติอยุติธรรมไม่จำกัด
คืออำนาจธรรมอำนวยอวยชัยชัช-
วาลจรัสทวีดีงาม ตีความเทอญ


16 มิ.ย.2566
ภาพ : เจ้าหัว สีอะคริลิก สีมะเกลือ บนผ้าใบ
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ