ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถกคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร เรื่องพื้นที่ทำกินทับซ้อน

วันที่ 27 ม.ค 2564 ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 หลังลงพื้นที่ตรวจราชการหลายจังหวัดพบว่า เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการจำแนกที่ดิน หรือพื้นที่ทำกินเป็นที่ดินทับซ้อน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จึงดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2527) ให้ดำเนินการ พื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียดให้เสร็จภายใน พ.ศ. 2530 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร แต่ยังมีสภาพเป็นป่าไม้อยู่ ให้รักษาไว้เป็นป่าต่อไป ไม่ควรจำแนกออกเป็นพื้นที่ทำกิน และพื้นที่ที่จำแนกเป็นป่า ให้กรมป่าไม้ดำเนินการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมป่าไม้ปฏิบัติต่อไป

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวอีกว่า ในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีราษฎรบุกรุกรวมแล้ว ประมาณ 30 ล้านไร่ ได้จัดทำโครงการจำแนกประเภทที่ดิน (Land Reclassification) พื้นที่ 30 ล้านไร่ ให้เสร็จภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2534) โดยให้เป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมที่ดิน กรมแผนที่ทหาร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน

ส่วนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรมให้กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการหมู่บ้านป่าไม้ และดำเนินการปลูกป่าต่อไป และสำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตร ให้กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน โดยให้ดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของดินเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการด้วย

ทั้งนี้ มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ข้อ 1. ซึ่งกำหนดว่า “บริเวณป่าที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดไว้เป็นที่จะรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใด ประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพื้นที่ ที่ขอใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่าที่ได้จำแนกไว้แล้ว ให้เป็นอำนาจของ กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา” ซึ่งเป็นมติที่เก่า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ทาง รมช. ธรรมมัส จึงนำยื่นขอยกเลิก ในประชุมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

ข่าวเกษตร ออนไลน์ – thaiagronews.online