วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยสู่มาตรฐานข้าวอินทรีย์ (งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสอง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การุณย์ มะโนใจ | Facebook