ART SEMINAR & TRAINING 2023

305

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ขัวศิลปะ จัดการอบรมด้านศิลปะ โครงการ ” ART SEMINAR & TRAINING 2023″ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ขัวศิลปะ กิจกรรมเวิร์คช็อปการทดลองสีจากบริษัท DG Art&Crafts ร่วมกับขัวศิลปะเชียงรายและวิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับความนิยมชื่นชมมากมายเพราะได้ทดลองเทคนิคใหม่ๆจากคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยเพาะช่าง คณาจารย์ศิลปินระดับประเทศได้มาให้ความรู้ทักษะ เทคนิคในการใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะที่มีคุณภาพ

โครงการนี้ร่วมเปิดงานโดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) ทำให้ศิลปิน-ครู ได้รับโอกาสทดสอบคุณภาพสีอย่างสนุกสนานคึกคักตลอดทั้งสองวัน ขอบคุณกับผู้ทำให้งานสำเร็จทุกท่าน คุณลินดา อัญชุลีพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีจี อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด/ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง/รศ.นพดล เนตรดี หัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง/อาจารย์พัลลพ วังบอน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง/อาจารย์ นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง/คณะทีมเจ้าหน้าที่ขัวศิลปะ/คณะครู-อาจารย์เขตภาคเหนือทุกท่าน/ศิลปินเชียงราย/เทศบาลนครเชียงราย/อบจ.เชียงราย