ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ประจำรายวิชาดนตรีแจ๊สและการวิเคราะห์ (Jazz Style and Analysis) บรรณาธิการวารสารดนตรีรังสิต มีผลงานการประพันธ์เพลง (Jazz) มีผลงานวิชาการด้านการวิจัย มีผลงานการเขียนหนังสือเรื่องดนตรี เช่น อรรถาธิบายงานวิจัยสร้างสรรค์ , โมเดิร์นแจ๊ส แต่หนังสือที่น่าสนใจมากที่สุด คือ “แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระบบเคจน์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า” หรือ Basic Concept The CAGED Fingering System for Electric Guitar ชื่อหนังสืออาจฟังดูยากเกินจะเข้าใจ แต่เมื่อลองเปิดอ่านจะพบว่า หนังสือมีภาคทฤษฎี มีภาพประกอบอย่างละเอียด ทำให้เข้าใจง่าย ส่วนภาคปฏิบัติ มีคำอธิบาย โน๊ต แทป และคิวอาร์โค้ดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อชมวีดีทัศน์ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติ เมื่อลองฝึกปฏิบัติตามจะพบว่า การทำความเข้าใจทฤษฎีดนตรีมิใช่เรื่องยากเลย

“หนังสือคือความภูมิใจที่ผมจะนำความรู้ส่งต่อให้คนอื่น ผมสัมผัสการทำงานในกองบรรณาธิการวารสาร การเขียนหนังสือเป็นเรื่องความภาคภูมิใจ เพราะเราได้เผยแพร่ความรู้ หนังสือเรื่องดนตรีในเมืองไทยมีจำนวนน้อยมากโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก หากนักดนตรีหรือผู้ที่สนใจศึกษา ต้องการทำงานในวงการดนตรีในระยะยาว หลักการทางทฤษฎีสามารถช่วยนักดนตรีในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง หรือสามารถอธิบายผลงานการสร้างสรรค์ของตนเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด” ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร

สำหรับผู้สนใจดนตรีโดยเฉพาะการเล่นกีตาร์ หากหนังสืออยู่กับคุณ คุณได้ลองศึกษา ลองฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด คุณจะรู้ว่า หนังสือราคา 405 บาท คุ้มค่ามากเพียงใดกับทักษะและความรู้ทางดนตรีที่เพิ่มขึ้น ติดต่อสั่งซื้อหนังสือที่ Facebook Jetnipith Sungwijit , ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (chulabook.com) และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป