22 เมษายน 2566 เวลา 17.00น. – 22.00 น. “ศิษย์มีครู” “Master ∞ Artist” โดย ครูกาศ กล่ำน้อย และ วสันต์ สิทธิเขตต์ และพบกับ อ.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ และ กวีซีไรต์ อ่านบทกวี ดนตรีจาก ดุลยสิทธิ์ สระบัว พี่ป้ง บูลส์บาร์พี่ต๋วง จามิกร แสงศิริ พี่สมพงศ์’ทวี และเพื่อนๆศิลปินอีกมากมาย มาร่วมอ่านบทกวีและเล่นดนตรี
ณ Rebel Art Space Chinatown & The Bangkok Heritage
พบกับผลงานศิลปะจากครูศิลปินผู้เป็นแรงบันดาลใจ สรรค์สร้างศิษย์ผู้ประสบความสำเร็จสู่สังคมมากมาย และลูกศิษย์ผู้เรียนรู้แนวคิด – ชีวิต – วิถีสร้างสรรค์ จากครูกาศ จนได้ก้าวมาเป็นศิลปินแนวหน้าที่มีผลงานทั้งด้านงานภาพเขียน ภาพพิมพ์ ประติมากรรม รวมถึง Performance ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานศิลปะชุดใหม่ บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนความคิด การใช้ชีวิตที่ทั้งสุนทรีย์ และชวนให้ตระหนักรู้ถึงสังคมไทย
“ศิษย์มีครู” “Master ∞ Artist” โดย ครูกาศ กล่ำน้อย และ วสันต์ สิทธิเขตต์ 18 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2566 (เปิดทุกวัน 11.00 – 18.00 น.) ณ Rebel Art Space Chainatown อ่านข้อมูลเพิ่มเติม Vasan Sitthiket | Facebook