เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีตำรวจภูธรแม่กา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสอบของนักศึกษา หรือ STOPDRINK ALCOHOL ดื่มนมชมบอล : สนุกได้ไร้ L ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปลุกกระแสการดื่มนมหรือเครื่องดื่มทางเลือกทดแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการชมการแข่งขันฟุตบอล รวมถึงตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา