มีแสงแห่งหวังทุกฝั่งฟ้า
มีแสงศรัทธาทุกฝั่งฝัน
โลกหมุนรอบดวงใจในทุกวัน
อัศจรรย์จักบังเกิดเพียงเปิดใจ

พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล