ดอกไม้

ต้นหอม

อองตอง

วันนี้ ที่เรือนศิลป์(๕)รินคม

ตลาด ๑๐๐ ปีชุมแสง นครสวรรค์

เด็กๆมีสมาธิดี มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด

ต้นหอมฝึกวาดดอกไม้ตั้งแต่เช้า นับร้อยๆดอก

จนอยู่มือ มั่นใจจึงลงกระดาษจริง

อองตอง กล้าหาญ ไม่กลัวผิดไม่กลัวเสีย

ไม่กลัวไม่สวย งานจึงออกมาน่าชื่นใจ

สนใจภาพวาดเด็กๆทักมาได้นะ

จะบอกเด็กๆให้

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ