กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยตัวเลขการนำเข้าวัตถุอันตราย พ.ศ. 2564 จำนวน 136 ล้านกิโลกรัม มูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท เพื่มขึ้น 45 เท่าตัว โดยมีการนำไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม จากจีน สูตร SL ความเข้มข้น 48 % W/V และความเข้มข้น 62 % W/W จำนวน 7 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท หรือคิดราคาต่อหน่วยกิโลกรัมละ 185,077 บาท

กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยตัวเลขการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ.2564 (เอกสารประกอบลำดับที่ 20 ) ประเทศไทยนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรมูลค่า 1,324,943,373,619.31 บาท หรือ 136,140,802.41 กิโลกรัม โดยนำเข้าวัตถุอันตรายจากประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งจำนวน 97,848,601.23 กิโลกรัม มูลค่า 1,313,999,975,174.67 บาท  นำเข้าวัตถุอันตรายจากอินเดียมากเป็นอันดับสองจำนวน 11,911,434.15 กิโลกรัม มูลค่า 4,000,728,980.40 บาท นำเข้าวัตถุอันตรายจากมาเลเซียมากเป็นอันดับสาม จำนวน 6,490,196.39 กิโลกรัม มูลค่า 1,226,840,513.83  บาท

จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณการนำเข้า ตั้งแต่ พ.ศ.2560 – 2564 พบว่า พ.ศ.2560 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย จำนวน 197 ล้านกิโลกรัม พ.ศ.2561 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย จำนวน 170 ล้านกิโลกรัม พ.ศ.2562  มีการนำเข้าวัตถุอันตราย จำนวน 131 ล้านกิโลกรัม พ.ศ.2563 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย จำนวน 98 ล้านกิโลกรัม พ.ศ.2564 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย จำนวน 136 ล้านกิโลกรัม

ตรวจสอบเม็ดเงินสั่งซื้อวัตถุอันตรายนำเข้า ตั้งแต่ พ.ศ.2560 – 2564 พบว่า พ.ศ.2560 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย มูลค่า 27,363 ล้านบาท พ.ศ.2561 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย มูลค่า 36,298 ล้านบาท พ.ศ.2562  มีการนำเข้าวัตถุอันตราย มูลค่า 21,168 ล้านบาท พ.ศ.2563 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย มูลค่า 29,341 ล้านบาท  พ.ศ.2564 มีการนำเข้าวัตถุอันตราย มูลค่าสูงถึง 1,324,943 ล้านบาท

“พะเยาบิส” ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าวัตถุอันตรายที่มีราคาสูงจนผิดปกติ โดยตรวจสอบประเภทการใช้งานวัตถุอันตราย (เอกสารประกอบลำดับที่ 3 ) แบ่งเป็น 9 ประเภท ประกอบด้วย สารกำจัดแมลง, สารกำจัดไรศูตรูพืช ,สารกำจัดวัชพืช ,สารกำจัดหนู ,สารกำจัดหอย ,สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ,สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ,สารป้องกันกำจัดโรคพืช , สารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย จากการตรวจสอบพบว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรใช้กำจัดวัชพืช จำนวน  74 ล้านกิโลกรัม มูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท

ตรวจสอบวัตถุอันตรายในกลุ่มสารกำจัดวัชพืช ซึ่งประเทศไทยสั่งนำเข้าวัตถุอันตราย 10 ชนิด เมื่อดำเนินการตรวจสอบวัตถุอันตรายในกลุ่มสารกำจัดวัชพืช (เอกสารประกอบสารกำจัดศัตรูพืชลำดับ 1) อันประกอบด้วยเคมีอันตราย 10 ชนิด พบว่า ประเทศไทยนำเข้าวัตถุอันตรายที่ใช้กำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม จำนวน 12,978,334 กิโลกรัม มูลค่าสูงถึง 1,302,269,688,925 บาท

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ประเทศไทยนำเข้า ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (รายละเอียดเอกสารลำดับที่ 14 ) จาก 3 ประเทศ คือ จีน ,ไต้หวัน ,มาเลเซีย มีการนำเข้าไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม จากจีนมากที่สุด โดยนำเข้าไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม สูตร SL ความเข้มข้น  48 % W/V จำนวน 5,647,500.61 กิโลกรัม มูลค่า 863,841,934,018.19 บาท  และไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม สูตร SL  ความเข้มข้น  62 % W/W  จำนวน  1,681,360.00 กิโลกรัม มูลค่าเป็น  863,841,934,018.19  บาท รวมจำนวนไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม จำนวน 7,328,860.61 กิโลกรัม มูลค่า 1,295,539,023,960.76 บาท หรือคิดราคาต่อหน่วย กิโลกรัมละ 185,077 บาท

ร.ต.อ.ทรงวุฒิ จันธิมา (กระจอกชัย) รายงาน