แหล่งข้อมูลเปิด Open search ถูกคัดเลือกจากแหล่งข้อมูลอันน่าเชื่อถือที่สุด เพื่อสืบค้นข้อมูล

DBD SERVICE แหล่งข้อมูลค้นหานิติบุคคลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือระดับ A1 เนื้อหาข้อมูลครบถ้วน แต่ต้องค้นหาด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือสามารถตรวจสอบด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่น DBD SMART ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยพิมพ์ชื่อบริษัทแล้วกดค้นหา

https://datawarehouse.dbd.go.th/index

Creden Credit Score ระบบประเมินความเสี่ยงลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลบริษัท ค้นหาข้อมูลเชิงลึกของบริษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทประเทศไทยและต่างประเทศ (ค้นหาด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคล)

https://creden.co/creditscore/business/#/dashboard

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค้นหาข้อมูลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มีความลึก มีความละเอียด มีความน่าเชื่อถือระดับ A1

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AHC

ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx

ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ค้นหาที่ดินเพื่อหาข้อมูลราคาประเมินขั้นต่ำโดยกรมธนารักษ์ สามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

ระบบเผยแพร่ราคาประเมิน – กรมธนารักษ์ (treasury.go.th)

LAND MAPS ระบบค้นหาแปลงที่ดินโดยกรมที่ดิน สามารถระบุรูปลักษณะแปลงที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน ข้อมูล A1 (ค้นหาด้วยเลขที่โฉนดที่ดิน) หรือสามารถตรวจสอบด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่น Land maps ของกรมที่ดิน

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps) (dol.go.th)

กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลคนต่างด้าว

http://fwf.cfo.in.th/PublicCIDCheck

Tracking System ระบบติดตามสำนวนคดีศาลยุติธรรม

https://cios.coj.go.th/tracking/

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล

http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

GOOGLE PICTURE ตรวจสอบภาพถ่ายว่ามีการสำเนา coppy มาจากแหล่งใดในอินเทอร์เน็ต

images.google.com

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ระดับข้อมูล A2

https://aps.amlo.go.th/aps/public/

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบบุคคลเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ข้อมูลระดับ A1

http://www.amlo.go.th/dpl/

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ ตรวจสอบรายชื่อว่ารับราชการตำรวจจริงหรือไม่ ดำรงตำแหน่งใด

https://www.thaipolice.net/data1.php

ธกส. ตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ตรวจสอบหมายเลขบัญชี ธกส. ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

https://chongkho.inbaac.com/

1ระบบฐานข้อมูลรถสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เพื่อตรวจสอบรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

http://thaipolicecar.net/?option=search&view=main&m=search 

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ใช้ค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ สปก 4-01 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

https://alrolandonline.alro.go.th/service_site/info

 ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

https://party.ect.go.th/checkidparty

ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง  โดย ELECT พัฒนาแพลตฟอร์ม They Work For Us ที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชน สามารถทำความรู้จักและติดตาม ‘ผู้แทน’ ของเราได้ง่ายขึ้น พวกเขาคือใคร เคยทำอะไรมาบ้าง พูดอะไรในสภา และเลือกที่จะสนับสนุนอะไร 

https://theyworkforus.elect.in.th/

 ค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้เป็นเป้าหมายการจัดทำโฉนดเพื่อเกษตรกรรม | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (alro.go.th)

ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและค้นหาผังเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

https://plludds.dpt.go.th/#/

ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง โดยกรมพัฒนาที่ดิน

https://lddonfarm.ldd.go.th/lddonfarm/main/menu/suit-argi

ระบบติดตามสำนวนคดี | Tracking System

ระบบติดตามสำนวนคดี | Tracking System,court tracking,Thailand,ติดตามสำนวน,ติดตามคดี (coj.go.th)