แหล่งข้อมูลเปิด Open search ถูกคัดเลือกจากแหล่งข้อมูลอันน่าเชื่อถือที่สุด เพื่อสืบค้นข้อมูลให้ลึกที่สุดของข้อเท็จจริง

1.DBD SERVICE แหล่งข้อมูลค้นหานิติบุคคลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือระดับ A1 เนื้อหาข้อมูลครบถ้วน แต่ต้องค้นหาด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือสามารถตรวจสอบด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่น DBD SMART ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยพิมพ์ชื่อบริษัทแล้วกดค้นหา

https://datawarehouse.dbd.go.th/index

2.Creden Credit Score ระบบประเมินความเสี่ยงลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลบริษัท ค้นหาข้อมูลเชิงลึกของบริษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทประเทศไทยและต่างประเทศ (ค้นหาด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคล)

https://creden.co/creditscore/business/#/dashboard

3.SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค้นหาข้อมูลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มีความลึก มีความละเอียด มีความน่าเชื่อถือระดับ A1

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AHC

4.ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx

5.ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ ค้นหาที่ดินเพื่อหาข้อมูลราคาประเมินขั้นต่ำโดยกรมธนารักษ์ สามารถค้นหาราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

6.LAND MAPS ระบบค้นหาแปลงที่ดินโดยกรมที่ดิน สามารถระบุรูปลักษณะแปลงที่ดิน ตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน ข้อมูล A1 (ค้นหาด้วยเลขที่โฉนดที่ดิน) หรือสามารถตรวจสอบด้วยโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่น Land maps ของกรมที่ดิน

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

7.DSIMAP แผนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

http://map.dsi.go.th/

8.กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลคนต่างด้าว

http://fwf.cfo.in.th/PublicCIDCheck

9.Tracking System ระบบติดตามสำนวนคดีศาลยุติธรรม

https://cios.coj.go.th/tracking/

10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล

http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

11. ระบบการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีกรมสรรพกร

https://vsreg.rd.go.th/VATINFOWSWeb/jsp/V001.jsp

12.GOOGLE PICTURE ตรวจสอบภาพถ่ายว่ามีการสำเนา coppy มาจากแหล่งใดในอินเทอร์เน็ต

images.google.com

13. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ระดับข้อมูล A2

https://aps.amlo.go.th/aps/public/

14.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตรวจสอบบุคคลเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ข้อมูลระดับ A1

http://www.amlo.go.th/dpl/

15. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการตำรวจ ตรวจสอบรายชื่อว่ารับราชการตำรวจจริงหรือไม่ ดำรงตำแหน่งใด

https://www.thaipolice.net/data1.php

15. ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบด้วยหมายเลขบัตรประชาชน

http://farmer.doae.go.th/

16. ธกส. ตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ตรวจสอบหมายเลขบัญชี ธกส. ที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

https://chongkho.inbaac.com/

17. Kaidee ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่มีความเสี่ยงในการหลอกลวง เป็นบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับโอนเงินของเครือข่ายหลอกขายสินค้าหรือฉ้อโกง

https://news.kaidee.com/fraud-detection/

18 ระบบฐานข้อมูลรถสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เพื่อตรวจสอบรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

http://thaipolicecar.net/?option=search&view=main&m=search 

19 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ใช้ค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ สปก 4-01 ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

https://alrolandonline.alro.go.th/service_site/info

20 ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

https://party.ect.go.th/checkidparty

21 ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง  โดย ELECT พัฒนาแพลตฟอร์ม They Work For Us ที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชน สามารถทำความรู้จักและติดตาม ‘ผู้แทน’ ของเราได้ง่ายขึ้น พวกเขาคือใคร เคยทำอะไรมาบ้าง พูดอะไรในสภา และเลือกที่จะสนับสนุนอะไร 

https://theyworkforus.elect.in.th/

22. ค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

https://www.egov.go.th/th/e-government-service/374/

23.ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและค้นหาผังเมือง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

https://plludds.dpt.go.th/#/

24. ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง โดยกรมพัฒนาที่ดิน

https://lddonfarm.ldd.go.th/lddonfarm/main/menu/suit-argi