ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ รุกตลาดสินค้าเกษตรพะเยา บรรยากาศกิจกรรมมีการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ จัดบูธแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ใหักับเกษตรกร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีกิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (เกษตรอินทรีย์ PGS) เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม โดยเกษตรจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนพะเยา สโมสรโรตารีพะเยา และชมรมโรงแรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา

โดยนายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมจัดกิจกรรม และนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน ร่วมจัดกิจกรรม

บรรยากาศสถานที่จัดกิจกรรม ณ เทียนวิหารฟาร์ม ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก มีการแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน โดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา (PDGsPGS) มีการจัดเวทีเสวนา แนวทางการตลาด ผ่านครอบครัวเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา โดยมี ผอ.เอกพงค์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ,นายนฤมิตร สมัคร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรพะเยา ,ผู้แทนชมรมโรงแรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา ,ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ,นายสมศักดิ์ เจียรสมบูรณ์ บริษัท สุขทุกคำ จำกัด ,ดร.ประพันธ์ เทียนวิหาร นายกสโมสรโรตารี พะเยา,ผศ.ดร.บังอร สุขสวัสดิ์สุข ที่ปรึกษา บริษัทออแกนิคพะเยาวิสาหกิจเพื่อสังคม ,นายณัฐพล ขุ่ยคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทออแกนิคพะเยาวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดำเนินรายการโดย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ และ บงกช กาญจนรัตนากร ร่วมเสวนา

ประเด็นการเสวนามีการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การรับรองแปลงแบบมีส่วนร่วมโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา (PDGsPGS) ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรผู้ผลิตและได้รับการรับรองแปลง การจำหน่ายอาหารปรุงสุกวัตถุดิบจากแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองโดยชมรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา มีการตอบรับจากผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมจาก นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกสมาคมโรตารีพะเยา ในการจัดสถานที่เพื่อทำกิจกรรม และคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ของจัดหวัดเป็นประจำ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่าย และผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปปรุงอาหารที่ปลอดภัยต่อไป

นายการุณย์ มะโนใจ รายงาน