เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา หรือ SDGsPGS จัดกิจกรรม “ชม ช็อป แชะ” ท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ บริเวณสวนขวัญออร์แกนิคพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ตามโครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนพะเยา