เศียรพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะสกุลช่างพะเยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย ขุดพบได้ที่วัดมหาพนในเมืองพะเยา พร้อมกับโบราณวัตถุมีค่าจำนวนหลายรายการซึ่งพบอยู่ภายในกรุใต้ฐานชุกชี เมื่อครั้งหน่วยศิลปากรที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาทำการขุดแต่งโบราณสถาน(วัดมหาพน)ร้างแห่งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2530 และเคยเป็นข่าวเกรียวกราวในหน้าหนังสือพิมพ์ยุคนั้น โบราณวัตถุบางส่วนปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา