กลุ่มวัดโบราณของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ฝ่ายนิกายสวนดอก หรือคามวาสีในเวียงพยาว (เวียงน้ำเต้า) ที่ค้นพบจำนวน 18 วัด จากจำนวนวัดที่มีอยู่ในเวียงทั้งหมด 19 วัด ปัจจุบันเหลือเพียง 2 วัดที่ยังคงสถานะเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่คือ วัดลีและวัดศรีจอมเรือง อีกหนึ่งวัด (วัดสุวรรณาราม) ปัจจุบันกลายสถานะเป็นสำนักชีดรุณีวิเวกาศรม

จากหลักฐานทางจารึกจะเห็นว่า พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ฝ่ายนิกายสวนดอก เจริญรุ่งเรืองในเวียงพยาวตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งมีวัดสำคัญคือ วัดสุวรรณมหาวิหาร เป็นวัดประธานกลุ่ม เจ้าสี่หมื่นพะเยา อาเลี้ยงของพระญาสามฝั่งแกน กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ เป็นผู้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 1954 พร้อมกับลูกวัดอีกจำนวน 42 วัด

ข้อมูลอ้างอิง: – จารึกวัดสุวรรณมหาวิหาร ลพ.9 พ.ศ. 1954 – จารึกวัดพระเกิด พย.12 พ.ศ. 2056